Follow us on twitter

Vous-êtes ici

Office national de l'emploi

Pour plus de renseignements contactez votre bureau du chômage. Vous trouverez les adresses dans l’annuaire ou sur le site : www.onem.be

Partager

Tijdelijke werkloosheid – Covid-19 (coronavirus)

Feuille info

T2

Dernière mise à jour
29-07-2020

Belangrijk

Dit doet u om werkloosheidsuitkeringen te ontvangen:

 1. U raadpleegt de website van een uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ABVV, de ACLVB of het ACV);
 2. U volgt de richtlijnen op die website voor het invullen en overmaken van het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA aan uw uitbetalingsinstelling;
 3. Zodra uw aanvraag is ingediend, hoeft u niets meer te doen.

Opgelet! Deze aanvraag moet u slechts één keer indienen, bij de eerste tijdelijke werkloosheid.

Uw werkgever is verplicht zo snel mogelijk een aangifte van sociaal risico af te leveren aan uw uitbetalingsinstelling;

Een snelle en volledige aanvraag maakt een snellere betaling van uw uitkeringen mogelijk.

Waarom dit infoblad?

Om u te informeren over de regelingen van tijdelijke werkloosheid die uw werkgever kan invoeren wegens de verspreiding van Covid-19 (het coronavirus).

Indien uw werkgever u niet langer kan tewerkstellen, kan hij u onder bepaalde voorwaarden tijdelijk werkloos stellen en kunt u in principe gedurende deze periode, mits naleving van bepaalde formaliteiten, een uitkering ontvangen van de RVA.

Welk vormen van tijdelijke werkloosheid?

Afhangend van de situatie waarin u zich bevindt, bestaan er twee types tijdelijke werkloosheid waarop uw werkgever eventueel een beroep kan doen:

 • tijdelijke werkloosheid wegens overmacht;
 • tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Vanaf 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 kan alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Indien de tijdelijke werkloosheid niet het gevolg is van het coronavirus, kan uw werkgever ook nog een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Lees in punt 8 op welke vormen van tijdelijke werkloosheid uw werkgever vanaf 01.09.2020 een beroep kan doen.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Wat wordt verstaan onder “overmacht”?

Overmacht veronderstelt in principe een plotse, onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van de partijen, die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt.

Vanaf 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt een soepele toepassing van het begrip “overmacht” aanvaard en kunnen alle situaties van tijdelijke werkloosheid die te wijten zijn aan het coronavirus, worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook indien er bijvoorbeeld toch nog op bepaalde dagen kan worden gewerkt.

Voorbeelden van situaties waarin uw werkgever u tijdelijk werkloos wegens overmacht kan stellen, zijn:

 • U verblijft omwille van persoonlijke of professionele redenen (bijvoorbeeld vakantie of zakenreis) in een land getroffen door het coronavirus en u kan, op het einde van uw verblijf, niet naar België terugkeren (bijvoorbeeld wegens een vliegverbod of een quarantainemaatregel), waardoor u uw werk bij uw werkgever niet op de voorziene datum kan hervatten;
 • U verbleef in een land getroffen door het coronavirus waarna u bij uw terugkeer in België door een bevoegde instantie of overheid of op basis van het daartoe bestemde medisch getuigschrift in quarantaine werd geplaatst waardoor u uw werk bij uw werkgever niet op de voorziene datum kon hervatten;
 • Uw werkgever is niet meer in de mogelijkheid u tewerk te stellen omdat hij getroffen werd door de gevolgen van het coronavirus, bijvoorbeeld omdat hij afhankelijk is van leveranciers en geen grondstoffen meer ontvangt om te kunnen produceren of omdat er een grote daling van het cliënteel of van de vraag naar producten is;
 • U werkt in een onderneming in de horeca (hotel, restaurant, café), bioscoop, evenementenzaal ... die, om de verspreiding van het coronavirus te beperken (lockdown), en omwille van de door de overheid opgelegde sluiting, zijn activiteiten heeft moeten stopzetten of tijdelijk verminderen (bijvoorbeeld een hotel waarvan het restaurant is moeten sluiten);
 • U werkt in een onderneming die (gedeeltelijk) sluit omdat ze geen telewerkbare taken heeft voor (al) zijn werknemers en de maatregelen rond social distancing niet kan respecteren bij de uitoefening van het werk en in het vervoer dat ze organiseren (bijvoorbeeld bedrijven in de bouwsector);
 • Indien uw werkgever al een aanvraag zou hebben ingediend voor tijdelijke werkloosheid om economische redenen in verband met het coronavirus en nu door een sluitingsmaatregel wordt getroffen, kan die een nieuwe aanvraag indienen voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht (daarvoor volstaat het dat uw werkgever de tijdelijke werkloosheid op de aangifte van sociaal risico scenario 5 (zie hiervoor verder) aangeeft als overmacht, te wijten aan het coronavirus);
 • U bent tewerkgesteld in het kader van recreatieve, culturele of sportieve activiteiten die door de overheid afgelast of door de organisatoren uitgesteld werden;
 • U bent een contractueel medewerker in een onderwijsinstelling (administratief of toezichthoudend personeel, ...) die u niet meer tewerk kan stellen wegens de onderbreking van de lessen of de lage aanwezigheidsgraad in de opvang (gelet op de restrictieve sanitaire maatregelen).

Het is steeds uw werkgever die beslist om u tijdelijk werkloos te stellen.

In geval van overmacht is het niet vereist dat het bedrijf volledig sluit. In de praktijk betekent dit dat sommige werknemers tijdelijk werkloos kunnen gesteld worden en anderen niet. Werknemers kunnen ook dagen van tijdelijke werkloosheid en werkdagen afwisselen.

Opgelet: De tijdelijke werkloosheid betreft steeds een volledige werkdag. Een combinatie van een halve dag arbeid en halve dag tijdelijke werkloosheid is dus niet mogelijk.

Wie kan tijdelijk werkloos wegens overmacht gesteld worden?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is van toepassing op

 • arbeiders en bedienden (in de privé- en in de openbare sector en in de non-profitsector);
 • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst (eventueel verlengd)
 • contractuele medewerkers binnen een onderwijsinstelling (administratief of toezichthoudend personeel ...);
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen;

Wie kan niet tijdelijk wegens overmacht gesteld worden?

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is niet van toepassing op:

 • statutaire ambtenaren
 • studenten
 • stagiairs (individuele beroepsopleiding, speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden)  

Indien u zelfstandige in hoofdberoep bent, hebt u geen recht op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ook niet in het geval van een tijdelijke onderbreking van uw activiteit. Dit geldt eveneens wanneer u een vrij beroep uitoefent (advocaat, architect, notaris …)

Wat moet uw werkgever doen?

Voor tijdelijke werkloosheid vanaf 13.03.2020 tot met met 31.08.2020 volstaat het dat uw werkgever op de elektronische aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ aangeeft dat u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus.

Tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken

Wat wordt verstaan onder “economische oorzaken”?

Indien uw werkgever u tijdelijk geen of slechts minder werk kan aanbieden omwille van een daling van zijn omzet, productie, klanten of aantal bestellingen ingevolge het coronavirus mag hij, onder bepaalde voorwaarden, gebruik maken van het stelsel tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken.

Voorbeeld:

 • Uw werkgever ervaart een daling van zijn bestellingen, gezien beperkende maatregelen opgelegd door de Belgische of een buitenlandse overheid;

In geval van tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken, kan uw arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig geschorst worden, of kan er een verminderd arbeidsregime ingevoerd worden.

De modaliteiten daarvan verschillen al naar gelang u arbeider of bediende bent. Lees voor meer informatie hierover de infobladen E22 ‘Tijdelijke werkloosheid – werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders’ en T129 ‘Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden’.

Wie kan tijdelijk werkloos op grond van economische oorzaken gesteld worden?

Tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken is van toepassing op

 • arbeiders (in de privé- en de openbare sector en in de non-profitsector);
 • bedienden (in de privésector en in de non-profitsector);
 • uitzendkrachten tijdens de duur van hun uitzendarbeidsovereenkomst (eventueel verlengd);
 • leerlingen die een alternerende opleiding volgen;

Wie kan niet tijdelijk werkloos op grond van economische oorzaken gesteld worden?

Tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken is niet van toepassing op:

 • statutaire ambtenaren
 • studenten
 • stagiairs (individuele beroepsopleiding, speciale leerovereenkomst voor de omscholing van mindervaliden)  

Wat moet uw werkgever doen?

Uw werkgever kan u slechts tijdelijk werkloos stellen op grond van economische oorzaken indien hij bepaalde wettelijk voorziene formaliteiten vervult (tijdige kennisgeving aan de RVA, maandelijkse mededeling van de eerste werkloosheidsdag aan de RVA, ...). Indien uw werkgever deze niet respecteert, heeft u in principe recht op loon. 

Hebt u als tijdelijk werkloze recht op een uitkering?

Toelaatbaarheidsvoorwaarden

U bent tijdelijk werkloos gesteld wegens overmacht

Als u tijdelijk werkloos werd gesteld wegens overmacht hebt u onmiddellijk recht op uitkeringen en moet u niet voldoen aan toelaatbaarheidsvoorwaarden.

U bent tijdelijk werkloos gesteld wegens economische oorzaken

Om toegelaten te worden tot het recht op uitkeringen tijdelijke werkloosheid op grond van economische oorzaken moet u (zowel als arbeider of als bediende) in principe voldoen aan toelaatbaarheidsvoorwaarden.

Dat betekent dat u, bijvoorbeeld, afhankelijk van uw leeftijd, tijdens een bepaalde periode (referteperiode) die de uitkeringsaanvraag onmiddellijk voorafgaat een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst (wachttijd) moet bewijzen.

Deze voorwaarden zijn echter niet van toepassing voor tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken gelegen in de periode van 01.02.2020 tot en met 31.12.2020. Voor die periode hebt u dus onmiddellijk recht op uitkeringen.

Vergoedbaarheidsvoorwaarden

Om effectief uitkeringen te ontvangen, moet u ook aan vergoedbaarheidsvoorwaarden voldoen. Dat betekent dat u voor de dagen waarop u uitkeringen aanvraagt bijvoorbeeld arbeidsgeschikt moet zijn, zonder loon moet zijn, geen vervangingsinkomen mag ontvangen, geen andere activiteit mag uitoefenen ...

 • Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 31.08.2020 gelden voor de tijdelijke werkloze evenwel een aantal afwijkende regelingen:
 • U kunt zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie. Lees voor meer informatie hierover de FAQ CORONA.
 • Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman, als vrijwilliger van de civiele bescherming en als vrijwillige ambulancier te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.
 • U kunt een bijkomstige activiteit (als zelfstandige of als loontrekkende) die u al uitoefende in de drie maanden voor u voor het eerst tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus tijdens uw werkloosheid verder blijven uitoefenen. Die activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.
 • Indien u  een pensioen ontvangt, moet u, ongeacht uw leeftijd, daarvan geen aangifte doen en is dit zonder invloed op de werkloosheidsuitkering. 

Voor de periode van 01.03.2020 tot en met 31.08.2020 bent u als tijdelijk werkloze ook vrijgesteld van de verplichting een controlekaart bij te houden.

Indien u geniet van het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’ dan zal de periode van 12 maanden niet lopen gedurende de maanden april tot en met augustus 2020.

Opgelet! Volgende vergoedbaarheidsvoorwaarden blijven van toepassing:

 • Indien u (bijvoorbeeld door het coronavirus) arbeidsongeschikt bent, kunt u geen aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen. U moet dan uw mutualiteit contacteren.
 • U kunt tijdens de tijdelijke werkloosheid niet met behoud van uw uitkeringen een activiteit als zelfstandige starten of een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan degene door wie u tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. Lees hierover meer in punt 7.

Hoeveel bedraagt uw uitkering?

In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangt u, ongeacht uw gezinstoestand, een uitkering waarvan het bedrag gelijk is aan 65% van uw gemiddeld loon (begrensd tot € 2.754,76 per maand). Voor de periode van 01.02.2020 tot en met 31.12.2020 wordt dat percentage verhoogd naar 70%. Het dagbedrag van de uitkering bedraagt minstens € 55,59 (gegarandeerd minimumbedrag) en maximaal € 74,17.

Opgelet! Indien uw gemiddeld loon per maand minder dan € 2.754,76 bedraagt, zal het dagbedrag van uw uitkering niet noodzakelijk exact overeenstemmen met 70% van dat maandloon (gedeeld door 26). Uw loon wordt in dat geval volgens de werkloosheidsreglementering ingeschaald in een loonschijf, die overeenstemt met een werkloosheidsuitkering aan een bepaald dagbedrag.

Gemiddeld ontvangt u voor een volledige maand 26 uitkeringen.(*)

Indien u een leerling bent die een alternerende opleiding volgt, bedraagt uw uitkering een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van uw gezinstoestand.

De werknemer (arbeider of bediende) die in de periode van 01.03.2020 tot en met 31.08.2020 tijdelijk werkloos wordt gesteld wegens overmacht omwille van het coronavirus, ontvangt bovenop de werkloosheidsuitkering een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.

De werknemer (arbeider of bediende) die tijdelijk werkloos wordt gesteld op grond van economische oorzaken heeft, bovenop zijn werkloosheidsuitkering, recht op een aanvullende vergoeding van minstens € 2 per dag van tijdelijke werkloosheid. Dat supplement wordt betaald door de werkgever of door een Fonds voor Bestaanszekerheid.

Op die bedragen wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Voor de uitkeringen voor de maanden mei 2020 tot en met december 2020 werd deze inhouding verlaagd tot 15%.

 

(*) Het aantal uitkeringen dat u voor een bepaalde maand ontvangt, wordt berekend op basis van het aantal uren waarop u in die maand tijdelijk werkloos werd gesteld.

 • Indien u voltijdse of daarmee gelijkgestelde werknemer bent of deeltijdse werknemer met behoud van rechten zonder inkomensgarantie-uitkering

dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / Q

 • Indien u deeltijdse werknemer met behoud van rechten met inkomensgarantie-uitkering bent

dan wordt het aantal uitkeringen per maand berekend volgens de formule: (PX6) / S

 • Indien u vrijwillig deeltijds werknemer bent

dan heeft u recht op halve uitkeringen, waarvan het aantal wordt berekend volgens de formule: (PX12) / S

waarbij

P = aantal uren tijdelijke werkloosheid

Q = aantal arbeidsuren per week dat u verricht in uw onderneming

S = aantal arbeidsuren per week verricht door een voltijds in dezelfde functie en in dezelfde
 onderneming tewerkgestelde werknemer.

Bijvoorbeeld:

U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) die werkt op maandag (8u), dinsdag (8u), woensdag (8u), donderdag (8) en vrijdag (6u) en bent in de maand maart 2020 sedert woensdag 18 maart 2020 ononderbroken tijdelijk werkloos wegens overmacht gesteld.

Het totaal aantal uren waarop u tijdelijk werkloos was voor de maand maart (P) bedraagt:
[(8x8) + (2x6)] = 76. 

Het aantal uitkeringen waarop u voor de maand maart 2020 aanspraak kunt maken bedraagt:

(76x6) / Q = 12.

Een uitkering stemt overeen met een dagbedrag.

Indien uw gemiddeld loon minstens € 2.754,76 per maand bedraagt, is dit de maximumuitkering van € 74,17.

U ontvangt dan voor de maand maart 2020 volgend bedrag:

€ 74,17 x 12 = € 890,04 + € 67,56  (€ 5,63 x 12) = € 957,60 bruto – 26,75% = € 701,44 netto.

Wat moet u doen om uitkeringen te kunnen ontvangen?

Een uitkeringsaanvraag indienen

Wanneer?

U bent vrijgesteld van het indienen van een dossier behalve indien u voor de eerste maal tijdelijk werkloos wordt gesteld of voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld

 • na een indiensttreding bij een nieuwe werkgever;
 • na een onderbreking van uw uitkeringen tijdelijke werkloosheid van meer dan 3 jaar;
 • na een verandering van het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling (bijvoorbeeld omdat u deeltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet hebt genomen);
 • na uw 65ste verjaardag.

Hoe?

Wat moet u zelf doen?

U moet de aanvraag om uitkeringen indienen bij een uitbetalingsinstelling van uw keuze (hetzij de overheidsinstelling: de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ABVV, de ACLVB of het ACV). De uitbetalingsinstelling zal uw dossier samenstellen en indienen bij de RVA. Uw uitbetalingsinstelling kan de betaling verrichten op basis van uw uitkeringsaanvraag en de aangifte van uw werkgever (zie hierna) zonder een beslissing van de RVA te moeten afwachten.

Indien u voor de periode van 01.02.2020 tot en met 31.08.2020 uitkeringen als tijdelijk werkloze aanvraagt, volstaat het dat u het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA aan uw  uitbetalingsinstelling bezorgt. 

Dit formulier is beschikbaar op de websites van de uitbetalingsinstellingen, waar u bijkomende inlichtingen vindt over hoe u dit formulier aan uw uitbetalingsinstelling moet bezorgen (zie voor uw uitbetalingsinstelling: ABVV ,ACLVB , ACV , HVW).

De uitkeringsaanvraag moet op het werkloosheidsbureau toekomen uiterlijk op het einde van de tweede maand die volgt op de maand waarin u tijdelijk werkloos wordt gesteld.

Bijvoorbeeld: indien u voor het eerst tijdelijk werkloos wordt gesteld op 14 maart, moet de uitkeringsaanvraag ten laatste op 31 mei op het werkloosheidsbureau toekomen.

Deze uitkeringsaanvraag is eenmalig, bij de eerste tijdelijke werkloosheid. U hoeft dus, indien u in een volgende maand verder of opnieuw tijdelijk werkloos zou worden gesteld, niet nogmaals dit formulier bij uw uitbetalingsinstelling in te dienen. U moet wel een nieuwe aanvraag indienen indien u van werkgever verandert of indien het wekelijks aantal uren van uw contractuele arbeidsregeling wijzigt (zie hierboven ‘Wanneer?’).

Opgelet! Specifieke situatie in geval van een aanvraag om uitkeringen als tijdelijk werkloze in het kader van een geannuleerd evenement:

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uitkeringen als tijdelijk werkloze ontvangen voor een voorziene arbeidsovereenkomst tijdens een evenement dat als gevolg van een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad is geannuleerd (zie voor meer uitleg de FAQ Tijdelijke werkloosheid Corona).

In dat geval moet uw aanvraag om uitkeringen gebeuren met een formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA-EVENEMENTEN, dat beschikbaar is op de websites van de uitbetalingsinstellingen, vergezeld van bewijsstukken die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet. Er is een afzonderlijke aanvraag vereist voor elke voorziene arbeidsovereenkomst die volgt op een periode van volledige werkloosheid én voor ieder evenement.

Wat moet uw werkgever doen?

Uw werkgever is verplicht om zo snel mogelijk een aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 ‘Maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid of uren schorsing bedienden’ af te leveren. Deze elektronische aangifte wordt door de werkgever rechtstreeks aan uw uitbetalingsinstelling bezorgd.

Uw werkgever moet daarvoor niet wachten tot het einde van de maand, maar moet dit doen in de loop van de maand, van zodra alle gegevens tot het einde van de maand gekend zijn.

Deze elektronische aangifte is vereist om het bedrag van uw uitkering te bepalen en zal door uw uitbetalingsinstelling samen met het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA bij de RVA worden ingediend.

Deze aangifte laat de uitbetalingsinstelling ook toe de betaling van uw uitkeringen te verrichten.

Welke andere formulieren of aangiftes zijn er nog nodig?

Geen.

Indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld, moet u in principe door uw werkgever in het bezit van een controleformulier tijdelijke werkloosheid C3.2A worden gesteld.

Voor de periode van 01.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt de tijdelijk werkloze evenwel vrijgesteld van de verplichting tot het bijhouden van dit controleformulier.

De periode van 3 maanden waarna u zich als tijdelijk werkloze wegens overmacht moet inschrijven als werkzoekende begint pas te lopen vanaf 01.07.2020.

Opgelet! Indien u van uw werkgever een afdruk van de aangifte van sociaal risico (ASR) scenario 5 zou ontvangen waarop is vermeld dat u op het einde van de maand uw controledocument C3.2A bij uw uitbetalingsinstelling moet indienen, moet u daarmee geen rekening houden. Voor de betaling van de uitkeringen voor de maanden maart, april, mei en augustus 2020 is niet vereist dat er een controlekaart wordt ingediend.

Mag u voor een andere werkgever werken in een periode van tijdelijke werkloosheid?

Algemene regeling

U mag een tewerkstelling uitoefenen of aanvatten bij een andere werkgever dan degene door wie u tijdelijk werkloos gesteld wordt, bijvoorbeeld als uitzendkracht of flexijobber. De inkomsten van die tewerkstelling kunnen echter niet gecumuleerd worden met de werkloosheidsuitkering.

Dit betekent concreet dat het in de periode van de tewerkstelling gelegen aantal uren waarop u door uw werkgever tijdelijk werkloos werd gesteld, niet zal worden meegeteld voor de berekening van het aantal uitkeringen dat u voor die maand kunt ontvangen. 

Voorbeeld

U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) en werd gedurende de maand april 2020 op voor totaal 152 uren tijdelijk werkloos gesteld. Het aantal van uw uitkeringen voor de maand april 2020 bedraagt dan (152 x 6) / 38 = 24.

Op 14.04 en 15.04 hebt u gewerkt voor een andere werkgever. Voor die dagen heeft de werkgever die u tijdelijk werkloos stelt 16 uur (8 x 2) tijdelijke werkloosheid aangegeven.

Door deze tewerkstelling zal u voor de maand april 2020 nog slechts [(152-16) x 6] / 38 = 21,5 uitkeringen ontvangen.  

Tewerkstelling in een vitale sector

Indien u als tijdelijk werkloze in de periode van april tot en met augustus 2020 werkt in een “vitale sector”, kan u voor de periode van de tewerkstelling 75% van uw uitkeringen als tijdelijk werkloze behouden.

Deze regeling geldt voor tewerkstellingen als werknemer of uitzendarbeider in de volgende sectoren:

 • de tuinbouw, met uitzondering van de sector inplanting en onderhoud van parken en tuinen (paritair comité 144);
 • de landbouw, voor zover de werknemer uitsluitend wordt tewerkgesteld op de eigen gronden van de werkgever (paritair comité 145);
 • de bosbouw (paritair comité 146);

Voorbeeld

U bent een voltijdse werknemer (Q/S = 38u/38) en werd gedurende de maand april 2020 op in totaal 152 uren tijdelijk werkloos gesteld. Het aantal van uw uitkeringen voor de maand april 2020 bedraagt dan (152 x 6) / 38 = 24.

In de week van 20.04.2020 werkt u tijdens uw tijdelijke werkloosheid van maandag tot en met vrijdag in een landbouwbedrijf. Voor die periode wordt uw totaal aantal uitkeringen voor de maand april 2020 verminderd met 5 x 25% = 1,25, afgerond 1,5 uitkeringen (het resultaat wordt afgerond naar 0,5 of naar de hogere eenheid indien het cijfer na de komma resp. minstens 25 of 75 is).

Door deze tewerkstelling zal u voor de maand april 2020 dus slechts 24 – 1,5 = 22,5 uitkeringen ontvangen.  

Opmerking: eenzelfde regeling voor tewerkstelling met behoud van uitkeringen in een vitale sector geldt voor de werkloze met bedrijfstoeslag.

Formaliteiten

Tewerkstellingen bij een andere werkgever moet u meedelen aan uw uitbetalingsinstelling, zodat er niet ten onrechte uitkeringen worden betaald. U kunt dit doen met het formulier corona-tw-aangifte werk of op om het even welke andere wijze (brief, mail, telefoon …).  Indien u deze mededeling niet doet of indien uw uitbetalingsinstelling daarmee geen rekening zou houden, zal een terugvordering gebeuren van de te veel ontvangen uitkeringen.

De tewerkstelling moet geldig aangegeven zijn door de werkgever.

 Opgelet! Indien u het werk bij de werkgever die u tijdelijk werkloos stelt zou kunnen hervatten, maar u dit niet doet omdat u verkiest om bij een andere werkgever tewerkgesteld te blijven, kunt u door uw werkgever niet meer tijdelijk werkloos gesteld worden en hebt u dus voor die dagen geen recht meer op uitkeringen.

Wat indien uw werkgever behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is door de corona-crisis of een onderneming is die uitzonderlijk hard getroffen is door de corona-crisis?

Vanaf 01.09.2020 gelden de regeling dat alle tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus kan worden beschouwd als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en daaraan gekoppelde voordelen voor de tijdelijk werkloze enkel nog indien u werkt bij een werkgever die

 • ofwel behoort tot een sector die uitzonderlijk hard getroffen is door de corona-crisis;
 • ofwel wiens onderneming uitzonderlijk hard getroffen is door de corona-crisis.

Wat is een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming?

Uw werkgever wordt beschouwd als uitzonderlijk hard getroffen indien hij:

 • ofwel behoort tot een sector die nog geïmpacteerd is door maatregelen van de minister van Binnenlandse Zaken, bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog niet mogen worden uitgevoerd;

Voorbeeld: discotheken of nachtclubs

 • ofwel als onderneming tijdens het tweede kwartaal van 2020 minstens 20% dagen tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken of wegens overmacht corona aan de RSZ heeft aangegeven, ten opzichte van het totaal aantal aangegeven dagen.

Meer informatie hieromtrent kan u terugvinden in het infoblad E2 Tijdelijke werkloosheid – COVID 19 overgangsmaatregelen’.

Welke voordelen behoudt u na 31.08.2020 indien u werkt in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming?

Indien u werkt in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming, blijven voor de tijdelijke werkloosheid tot en met 31.12.2020 de volgende afwijkingen gelden:

 • Indien u uitkeringen aanvraagt en u niet vrijgesteld bent van de indiening van een dossier (zie hiervoor punt 6.1), volstaat het dat u het formulier C3.2-WERKNEMER-CORONA aan uw uitbetalingsinstelling bezorgt. U moet geen formulier C1 met een aangifte van uw persoonlijke en familiale situatie indienen.
 • U kunt zonder aangifte een vrijwillige activiteit uitoefenen voor een particulier of voor een organisatie. Lees voor meer informatie hierover de FAQ CORONA.
 • Het is toegelaten om zonder formaliteiten activiteiten als vrijwillige brandweerman, als vrijwilliger van de civiele bescherming en als vrijwillige ambulancier te verrichten; de hiervoor ontvangen vergoedingen mogen gecumuleerd worden.
 • U kunt een bijkomstige activiteit (als zelfstandige of als loontrekkende) die u al uitoefende in de drie maanden voor u voor het eerst tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus tijdens uw werkloosheid verder blijven uitoefenen. Die activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.
 • Indien u geniet van het voordeel ‘Springplank naar zelfstandige’ dan zal de periode van 12 maanden niet lopen gedurende de maanden april tot en met december 2020.
 • Indien u een pensioen ontvangt, moet u, ongeacht uw leeftijd, daarvan geen aangifte doen en heeft dat geen invloed op de werkloosheidsuitkering. 
 • U bent vrijgesteld van de verplichting een controlekaart bij te houden.
 • Als tijdelijk werkloze wegens overmacht ontvangt u bovenop de werkloosheidsuitkeringen een supplement van € 5,63 per dag, ten laste van de RVA.

Wat indien u niet werkt in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming?

Indien u niet werkt in een uitzonderlijk hard getroffen sector of onderneming, zijn er vanaf 01.09.2020 voor de tijdelijk werkloze geen afwijkende regelingen meer van toepassing.

Om uitkeringen als tijdelijk werkloze te kunnen ontvangen zal u dan bijvoorbeeld opnieuw een controlekaart moeten bijhouden, die u door uw werkgever moet worden afgeleverd. U zal ook contact met uw uitbetalingsinstelling moeten nemen om een aangifte van uw persoonlijke en familiale situatie te doen.

Uw werkgever kan u dan nog tijdelijk werkloos stellen:

 • wegens economische redenen: hiervoor gelden de principes van het punt 4. Voor de periode van 01.09.2020 tot en met 31.12.2020 bestaat evenwel ook de mogelijkheid voor uw werkgever om onder meer soepele voorwaarden een beroep te doen op economische werkloosheid. Lees voor meer informatie hierover het infoblad E2 “Tijdelijke werkloosheid – COVID 19 overgangsmaatregelen”.
 • wegens overmacht, indien het gaat om een plotse en onvoorzienbare gebeurtenis, onafhankelijk van de wil van zowel de werkgever als de werknemer, die de uitvoering van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdelijk volledig onmogelijk maakt. Dat laatste wil zeggen dat er in die periode niet meer gedeeltelijk nog kan worden gewerkt.

Voorbeeld: u bent in het bezit van een getuigschrift van quarantaine, niet arbeidsongeschikt en er zijn geen telewerkbare taken.  

Top